22.11.08

GỬI NGUYỄN MINH TRIẾT


1/4- Đôi dòng nhắn gửi Nguyễn Minh Triết,
Hãy vảnh tai nghe lời giả thiệt.
Lẽ phải ai ai cũng ráng theo,
Đường ngay mọi người đều nên biết.
Thanh liêm cả đời được suy tôn,
Tham nhũng suốt kiếp phải tận diệt.
Đảng Cộng huênh hoang giải phóng dân,
Quê hương kinh tế càng tê liệt…

2/4- Bốn nghìn Văn hiến dân hiền hòa,
Xã Hội Chủ Nghĩa toàn bố láo.
Có nói là không, rõ lọc lừa,
Đen thay bằng trắng, ôi điên đảo !
Buôn non dân chủ diệt nhân quyền,
Bán rẻ tín ngưỡng, phá đạo giáo...
Đất nước nghèo vì thuyết đại đồng,
Quê hương nát bởi Đảng bát nháo

3/4- Hiến pháp cho dân quyền Tự do,
Tự do cư trú, tự do nói.
Độc tài dạy trẻ nghiệp lia chia,
Chuyên chính xúi già nghề phản bội.
Xã hội lọc lừa, ôi lẫy lừng,
Nhân quần dối trá, thật vang dội !
Quê hương rối mù tựa bòng bong,
Đất nước tan hoang như kén rối.

4/4- Chủ trương khống chế các Tôn giáo,
Đàn áp liên tục để phá Đạo.
Chẳng kể gì pháp luật, kỷ cương,
Bắt người vô tội để tra khảo.
Trời ơi giải phóng cứu nhân dân !!
Miệng lưỡi rắn độc, toàn nói xạo
Hỏa ngục trần gian rồi sẽ tan,
Dân đem phanh thây lũ ma cạo…
19-6-2008
TRƯỜNG GIANG

19.11.08

DÂN, NƯỚC XƯA NAYX1/2- Tràn lan tai họa ngập đầu dân,
Phe phỡn ăn chơi “họ” chẳng cần.
Bán tước kỳ kèo vàng chục ký,
Buôn quan móc ngoặc bạc trăm cân.
Nhân quyền băng hoại : thờ ma quỷ,
Tôn giáo suy vi : diệt thánh thần.
Mép giải, mồm loa “yêu đất nước”,
Trời ơi ! Lợm giọng lũ phi nhân
X2/2- Nhân luân chôn lấp, thế cùm gông,
Văn Hiến phôi pha giống Lạc Hồng.
Âu Lạc vẫn còn vang Biển Bắc,
Văn Lang chưa hết dội Trời Đông
Trưng Vương diệt Hán, kìa bia đá,
Hưng Đạo trừ Nguyên, nọ tượng đồng
Ai bắt dân thay rường mối cũ ??
Tôn thờ tà đạo, thế Tiên Long !!
X3/4- Tiên Long nòi Việt giống Anh hùng,
Giữ nước toàn dân diệt bạo hung.
Đánh Mãn, Quang Trung dân bái phục,
Chống Minh, Lê Lợi nước tôn sùng.
“Lương” dâng Bản Giốc biên cương Bắc,
“Đồng” hiến Hoàng Sa lãnh hải Đông.
Xã tắc nghìn xưa loang máu giặc,
Ngày nay “đảng” bán cả cha ông...
X4/4- Ông cha dựng nước đã dầy công,
Con cháu ngày nay phải để lòng.
Quốc Pháp suy vi tàn đất nước,
Gia Quy băng hoại phá non sông.
Đảng buôn tình dục sao khua trống ??
Đoàn bán lao nô vẫn đánh cồng !!
Tôn giáo quốc doanh chôn tín ngưỡng,
Toàn dân quằn quại xích, xiềng, gông...

18/3/2006 TRƯỜNG GIANG

BÀI HỌA
DÂN NỨƠC XƯA NAY

H1/4-Âm dương thuận hiệp tất an dân
Đất nước tràn lan những thứ cần
Hoa để dâng chùa không tính bó
Nếp dùng gói bánh chẳng đong cân
Toàn dân mừng lễ tôn minh chủ
Cả nước cầu an thoát ác thần
Con cháu Tiên Rồng vui đoàn tụ
Gia công,cộng sức gíup tha nhân.
H2/4- Tha nhân chung sống một non sông
Đất nước từ đây sạch rợ hồng
Kinh,thượng thuận hòa Nam chí Bắc
Núi non hoa gấm Tây sang Đông
Rừng vàng biển bạc dân no ấm
Sức trẻ tài trai nước hợp đồng
Xây dựng quê hương luôn cẩm tú
Ngàn năm văn vật đất Thăng Long.
Dân Tình, Đất Nước thế sao ?
H3/4- Hãy nhớ dân ta thuộc tổ: Hùng
Bao năm dựng nước chống Nô - Hung
Bờ Nam Chiêm,Thái đều qui phục
Ải Bắc Nguyên ,Minh thẩy nể,sùng...
Xưa đó cha ông nào sợ mạnh
Mà nay bọn khốn lại e đông(Trung quốc)
Để cho đất nước càng tơi tả
Vậy hỏi Hồ nha, nhục hả ông ?
H4/4- Hả ông, Sao lại tự tâng công ?
Kháng chiến chưa xong đã trở lòng
Giết hại anh em rồi bán nước
Giựt dành bổng lộc cố ngăn sông
Cho trai chán nản quên luôn nước
Để gái ham vui bỏ cả cồng...
Đạo lý bây giờ sao lạ thế ?
Có tiền chi Đảng, sẽ tha gông.
Từ Thanh Hà, April –02 -06
18.11.08

TIẾNG ĐỜI NGUYỀN RỦA


(Tặng người phản bội quê hương)

Tấm thân đạp đất đội trời,
Hàng thần lơ láo, tiếng đời nhục không ?
Tưởng rằng bẻ cũi, phá gông,
Vì tiền lìa bỏ Cộng Đồng thân thương.
Nhân danh tập thể đồng hương,
Bày mưu lừa lọc tính đường ăn chia.
Đeo râu, đội mũ, đi hia,
Sớm hò, tối hét để bia miệng cười.
Mua danh ba vạn rõ mười,
Ba đồng nay bán cho loài quỷ ma.
Quên nghĩa Mẹ, bỏ công Cha,
Đầu hàng giặc cướp, thật là hổ ngươi.
Đã quên lãnh đạo một thời,
Chiêng khua, trống đánh rợp trời cờ bay.
Quyền uy lúc nắm trong tay,
Rượu chè, bài bạc tối ngày đam mê.
Mặc dân chịu lắm ê chề,
Tham quan, ô lại làm hề múa may.
Miền Nam đổi chủ đắng cay.
Sẩy đàn tan nghé vì bầy bất lương
Chôn đạo lý, bỏ luân thường,
Hiến dâng hải đảo, biên cương cho Tầu.
Trị dân : trấn áp đứng đầu,
Nhà tù san sát năm Châu thua tài.
Tự do tôn giáo ngoại lai,
Đạo nào cũng phải chia hai kiểu Tầu.
Ruộng vườn khắp nước từ lâu,
Chính quyền cướp đoạt chia nhau giành phần.
Gia quy, Quốc pháp tan dần,
Dân oan như thể sóng thần vùng lên.
Mặt mày lấy mực tô đen,
Chôn vùi liêm sỉ chịu hèn tấm thân.
Cạn suy ăn bả vô thần,
Hiền nhân xa lánh, thích gần quỷ ma.
Đến nay tuổi đã về già,
Cam tâm thờ lũ gian tà bất nhân…
Tiếp tay giặc Cộng vô luân,
Đọa đầy xã hội, nhân quần tả tơi !!
Đắng cay quá nỗi hỡi trời !!
Sao không tiêu diệt bọn người hại dân
Đồng bào khắp chốn xa gần,
Khinh khi nhìn lũ bất nhân giữa đường
Giữ gìn được vạn người thương,
Nghìn sau khỏi tiếng bên đường thị phi. 44
Ngày 31-10-2008.
TRƯỜNG GIANG

14.11.08

CỨU NƯỚCBÀI XƯỚNG

1/4- Trai thanh, gái tú Việt Nam ơi !
Cứu nước hiện nay đã đúng thời.
Khắp chốn toàn dân đòi trả đất,
Mọi vùng hiền sĩ quyết thay đời.
Xông lên săn đuổi cùm bầy cán,
Vùng dậy truy tầm xích lũ “ươi”.
Cả đám Đảng Đoàn chuyên cướp giật,
Làm sao xứng đáng sống trên đời.
2/4- Làm sao xứng đáng sống trên đời,
Bọn quỷ hành dân rách tả tơi.
Sáng tối lo toan dâng hiến đất,
Ngày đêm suy nghĩ để giành ngôi.
Nam Quan cống Hán không e nhục,
Bản giốc cho Tầu chẳng sợ tồi.
Đứng dậy đan tay ta giải phóng,
Dẹp tan Trung Quốc , diệt bầy tôi.
3/4- Dẹp tan Trung quốc, diệt bầy tôi,
Một lũ lưu manh hãm hại người.
Mưu chiếm Sa Sa sai ý Thánh,
Toan xâm Đông Hải nghịch lòng Trời.
Rừng vàng, biển bạc thề gìn giữ,
Gấm vóc, lụa là nguyện chẳng lơi.
Nội ngoại đấu lưng cùng đứng dậy,
Dẹp tan Trung quốc, diệt bầy tôi.
4/4- Dẹp tan Trung quốc diệt bầy tôi,
Giành lại giang sơn Việt đẹp ngời.
Hùng sử nghìn năm vang khắp chốn,
Danh nhà muôn thuở rạng nơi nơi
Cháu con hãy nhớ làm hưng thịnh,
Hậu duệ đừng quên phải thức thời.
Đoàn kết cùng nhau ta kiến thiết,
Quê hương hùng mạnh tiếng long trời.
11-2008 Joseph DUY TÂM

BÀI HỌA VẬN
1/2- Đồng bào trân quý của tôi ơi !!
Đoàn kết vùng lên mới kịp thời.
Cả nước đau lòng vì đổi chủ,
Toàn dân xót dạ bởi thay đời.
Quê hương băng hoại toàn bọn nó…
Đất nước suy vi rặt lũ ngươi (1)
Giải phóng nhân dân phường cướp cạn,
Oan oan tương báo, đến muôn đời.
2/4- Oan oan tương báo, đến muôn đời,
Ai bắt dân mình mặc áo tơi ??
Đại diện dân quyền mưu giật ghế,
Nhân danh giải phóng tính giành ngôi.
Biên cương bán đứng toàn anh điếc,
Lãnh hải buôn non rặt chú tồi.
Xiết chặt vòng tay hô quyết chiến,
Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi…
3/4- Diệt quân bán nước, lũ bầy tôi,
Xảo quyệt, điêu ngoa, hiếp đáp người.
Cưỡng đoạt biên cương, mưu chiếm đất
Xâm lăng hải đảo, tính mua trời.
Quê cha bảo vệ không hề nhác,
Đất Tổ duy trì, há chịu lơi.
Phá Tống, bình Nguyên gương chói lọi,
Không dung giặc Bắc cướp quê tôi…
4/4- Không dung giặc Bắc cướp quê tôi
Quốc Tổ Hùng Vương mãi sáng ngời.
Sông Hát, Hán quân thây vạn chốn,
Núi Nùng, Thanh tặc xác muôn nơi.
Noi gương Trưng Trắc cho vừa dịp,
Theo gót Trần Lê mới kịp thời.
Bản Dốc, Hoàng Sa đang réo gọi,
Ngày đêm thống thiết tiếng kêu trời…
11-2008 TRƯỜNG GIANG

TRÙNG DƯƠNG GỢI NHỚ


Trùng dương gợi nhớ mắt ai xanh

Trả mãi chưa xong món nợ tình!

Đàn mới so dây đã lỗi nhịp

Đêm chưa vào mộng đã tàn canh

Gió sương thấm lạnh niềm tâm sự

Sỏi đá thêm đau gót độc hành

Thao thức chỉ riêng mình với bóng

Tâm cầm buồn rượi khúc vô thanh!

Cung Diễm


BÀI HỌA VẬN 1


Vạn dặm thương ai cặp mắt xanh,

Khi nao trả hết nợ ân tình ?

Chưa tròn giấc mộng, chim về tổ,

Dang dở cung đàn, trống điểm canh.

Thoải mái ngắm nhìn tranh thủy mạc,

Bâng khuâng nghe dạo nhạc quân hành.

Dầu hao, một bóng, tình lai láng,

Vang vọng canh chầy, tiếng thất thanh.

11-12-2008 TRƯỜNG GIANG


BÀI HOA 2

huệ thu họa thuận nghịch

Biết Lòng Ai


Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh

Mà vẫn ngày đêm thắc mắc tình

Thương mãi cây hồng hoa rã cánh

Nhớ chưa chuyện cũ giấc tàn canh

Ðinh Hùng đã tỉnh vài cơn rượu

Nguyễn Bính còn nguyên một loại Hành

Ta có muôn năm người vẫn có

Có kinh vô tự tiếng vô thanh


Có kinh vô tự tiếng vô thanh

Còn viết gì thêm mấy khúc Hành

Muốn nói sợ ai đầu vội bạc

Thắp đèn chờ thấy bạc tàn canh

Ví như đưa bạn đôi lời cũ

Còn lại cho nhau chút nghĩa tình

Tình nghĩa vốn là duyên nợ đó

Nhớ gì hơn nhớ mắt ai xanh

huệ thu 11 13 08


CŨNG KHOẺ RE


BÀI XƯỚNG


Nói chi ông cử với ông nghè

Lão Tú như mình cũng khoẻ re

Sáng sáng trà xanh dăm bảy tách

Chiều chiều vang đỏ một vài be

Ồn ào chẳng thích nơi đình đám

Ăn diện không ưa chốn hội hè

Cao thấp bày chơi cờ mấy cuộc

Tha hồ xuống ngựa với lên xe.

Tú Lắc


BÀI HỌA VẬN 1


Chiếu trên có cụ Cử, ông Nghè,

Tú Lắc như Ông thực khỏe re.

Sáng bảnh, cà phê xơi mấy cốc,

Chiều tà, rượu đế nốc hàng be.

Đôi khi thích thú chơi cờ tướng,

Lắm lúc ham vui tắm nắng hè.

Ghểnh sĩ liên hồi còn dở nước,

Thình lình địch thủ đẩy con xe…

11-12-2008 TRƯỜNG GIANG


BÀI HỌA 2

Huệ Thu họa thuận nghịch

Dẫu Cụ Nghè

Chẳng cử làm sao có thể nghè

Lăng băng như bác cứ êm re

Không ham hút xách vài bao giấy

Lại cứ rượu chè bữa mấy be

Chẳng dám hung hăng nơi chính diện

Chỉ còn ngấp nghé ở bên

Bay trò cờ quạt cho xôm chuyện

Thì nói làm gì đến ngựa xe


Thì nói làm gì đến ngựa xe

Nhìn chung thiên hạ cứ hầm hè

Giai nhân quấn quít vài ba ả

Chè rượu vơ vào cả chục be

Cử Nguồn cử Cội còn chưa đáng

Gật xong lại Lắc miệng im re !

Tôi mà điều khiển ban biên tập

Cho bác ngồi chơi dẫu cụ nghè !

hehehe !!!Huệ Thu 11 13 08


NÀO HÃY VÙNG LÊN

BÀI XƯỚNG


1/2- Vọng cố hương hề, vọng cố hương,

Bên kia bờ biển thái Bình Dương.

Nhân dân đang vướng vòng cương tỏa,

Đất nước còn trong cảnh nhiễu nhương.

Dân chủ huênh hoang, trò bánh vẽ,

Tự do bịp bợm, truyện hoang đường.

Nội công, ngoại kích ta chung sức,

Nào ! Hãy vùng lên lật bạo cường.


2/2- Bạo cường ta quyết đập cho tan,

Giành lại quê hương, dựng xóm làng.

Cho cội Nhân Quyền xanh phố xá,

Cho cành Dân Chủ đẹp thôn trang.

Cho cao giọng hát, Thu mây biếc,

Cho ngọt lời ca, Hạ nắng vàng.

Nào, hãy vùng lên chung sức lại,

Quê hương rồi sẽ rực xuân quang.

San Jose, 10--2008 TÚ LẮC


BÀI HỌA 1
NGƯỢC VẬN


1/2- Đến lúc dân ta phải quật cường,

Diệt thù chỉ có một con đường.

Duy trì chuyên chính nên tao loạn,

Dung dưỡng độc tài mới nhiễu nhương.

Chia rẽ : bần hàn toàn Bắc Việt,

Kết đoàn : trù phú khắp Đông Dương

Quê Cha đang réo hồn Dân Tộc,

Cẩm tú sơn hà sực nức hương.


2/2- Mai này đất nước sẽ vinh quang,

Hầm mỏ thiên nhiên, chất chứa vàng.

Nương rẫy nơi nơi đều quý giá,

Cửa nhà chốn chốn thảy khang trang.

Hội hè từng độ vang thôn xóm,

Đình đám hàng năm rộn xã làng.

Già trẻ kết đoàn chung sức mạnh,

Giặc thù hung hãn cũng tiêu tan.


11-11-2008 TRƯỜNG GIANG


BÀI HỌA 2 THUẬN
huệ thu họa thuận nghịch:

Lối Về 1

Từ ngày lìa bỏ chốn quê hương

Ngan ngát đôi bờ mặt đại Dương

Cộng Sản vẫn còn tham lợi nhũng

Quốc gia thì đó nhiễu và nhương

Hãy tìm cho bạn dăm câu đẹp

Mà thẹn giùm nhau một ngả đường

Nước mạnh dân giàu ai chẳng muốn

Mong sao dân tộc được hùng cường


Mong sao dân tộc được hùng cường

Dường dẫu còn xa vạn dặm đường

Ðã biết công kia sai lại sửa

Mà xem dân chúng nhiễu cùng nhương

Bao la rộng rãi trời quan tái

Bát ngát mênh mông mặt đại dương

Nghĩ tới một ngày ta trở lại

Ðường về hoa cỏ đượm mùi hương

BÀI HỌA 2

NGHỊCH2


Chiến tranh chấm dứt nước nhà tan

Xơ xác tiêu sơ khắp xóm làng

Cứ tưởng dân quyền còn lối rẽ

Nào ngờ lịch sử đã sang trang

Cuối năm thương quá bông quỳnh

lạnh đau cho đóa cúc vàng

Mấy triệu người đi giờ trở lại

Lối về chắc lẽ sẽ phong quang


Lối về chắc lẽ sẽ phong quang

Man mác mùa sương lá đỏ vàng

Chỉ thấy mịt mờ miền cố quận

Ðã nghe lạnh lẽo cả thôn trang

Thấy buồn bướm lượn trên vườn cải

Nhìn mãi diều bay trước cổng làng

Ðất Trích chúng mình vô dụng quá

Nghĩ câu yêu nước nước nhà tan

huệ thu

29.9.08

Trả Ta Đất Biển Việt Nam


Bài Xướng

Trả Ta đất, biển Việt Nam,
Hoành Mô, Bản Dốc, Nam Quan (1) Lạc Hồng.
Trả Ta Hoàng Đảo (Hoàng Sa) , Biển Đông (1),
Trường Sa, Lãnh Hải (1) con Rồng cháu Tiên.
Việt Nam một dải nối liền;
Rừng vàng , biển bạc Tổ Tiên ngàn đời !
Quê Ta biển rộng trùng khơi,
Vàng đen (2), hải sản, khung trời bao la.
Quê Ta sông, núi lụa là,
Rừng thiêng, quặng mỏ, mượt mà lúa thơm !
Quê Ta bờ biển xanh rờn…
Hình cong chữ S, dài hơn hai ngàn (3).
Quê Ta đất ngọc biển vàng,
Vịnh sâu, bến cạn lan tràn khắp nơi.
Hạ Long tiên cảnh lộc trời,
Hải Phòng bến cảng ngàn đời giao thương.
Cam Ranh; vịnh, cảng, phi trường;
Mỏ thiêng Cát Trắng (4) suối nguồn ấm thân (5)
Tou-rane (6) bến cảng Trung Phần,
Nhịp nhàng Chiến Hạm bao lần xông pha.
Hiên ngang trấn giữ Hoàng Sa,
Giữ gìn Lãnh Hải bao la ngút trời !
Vũng Tàu bến cảng gìn khơi,
Bảo toàn dầu mỏ lộc trời chứa chan!
Chương Dương bến cảng tơ vàng,
Giao thương Hòn Ngọc huy hoàng ngàn năm.
Miền Nam sông nước Cửu Long,
Dọc ngang dòng chảy mát lòng nông dân.
Hà Tiên biển cạn Tây phần(7);
Mênh mang sóng nước, xanh ngần Bãi Dương (7).
Lồng trong thiên cảnh thân thương;
Chùa Hang, Thạch Động, du dương Đông Hồ (7),
Xóm Chài thu hút Bãi Nô (7),
Hòn Chông, Hòn Phụ, nhấp nhô Hòn Rùa(7)…
Quê Ta khí hậu bốn mùa,
Xuân đi, Hè đến Thu lùa Đông sang.
Quê Ta dải lụa tơ vàng,
Khởi từ Móng Cái, đếng làng Cà Mâu;
Hai Miền khởi điểm tuyến đầu,
Ngàn năm trấn giữ, diệt Tàu xâm lăng.

Joseph Duy-Tâm 31-12-2007
---------------------------------------------------
(1). Các vùng Đất, quần Đảo và Biển Việt-Nam đã bị Tàu Cộng lấn chiếm.
(2). Dầu lửa.
(3). Bờ biển Việt Nam từ Móng Cái đến Cà Mâu dài trên 2000km.
(4). Mỏ Cát Trắng Thủy Triều, Cam Ranh.
(5). Suối Nước Nóng Ba Ngòi, Cam Ranh (Suối ngầm dưới lòng đất).
(6). Tourane: Hải Cảng Đà Nẵng.
(7). Các thắng cảnh thuộc Hà Tiên, Miền Tây Việt Nam.

===================================

BÀI HỌA
Nước ta tên gọi Việt Nam,
Danh lam Bản Dốc, Nam quan, Sông Hồng.
Hoàng, Trường hải đảo phía Đông,
Giặc Tầu cưỡng chiếm của giòng giống Tiên
Bắc Nam ngàn dặm vẫn liền,
Tài nguyên vàng bạc vô biên, muôn đời.
Biển Đông bát ngát trùng khơi,
Mỏ than, tôm cá ngất trời bao la.
Giang sơn cẩm tú, ôi là !!
Núi cao, rừng thẳm ngọc ngà tiếng thơm.
Đồng bằng ruộng lúa xanh rờn,
Bắc Nam một giải giang sơn dặm ngàn.
Khắp nơi núi bạc, rừng vàng,
Bao quanh bờ biển sóng tràn mọi nơi
Hạ Long cảnh đẹp vùng trời,
Hải Phòng trù phú tuỵêt vời thông thương.
Cam Ranh quý địa phi trường,
Quân nhu chuyển vận, liệt cường kết thân.
Nha Trang bờ biển riêng phần,
Đông Tây giao hảo xa gần xông pha.
Hoàng, Trừơng hải đảo, Tây Sa,
Thiên thư định phận nguy nga lộc trời.
Vũng Tàu bát ngát trùng khơi,
Giao thương khắp bốn phương trời chứa chan.
Kiến An đất quý như vàng,
Thương trừơng gom lợi dễ dàng quanh năm.
Miền Nam nhờ nước Cửu Long,
Phù sa tưới bón ruộng đồng nuôi dân.
Hà Tiên cảnh đẹp bội phần,
Xanh um Phú Quốc, trắng ngần Bãi Dương.
Trời ban cảnh đẹp yêu thương,
Vi vu Thạch Động, mù sương Đông Hồ.
Ngư dân trù phú Bãi Nô,
Nước tràn Chông, Phụ, sóng xô Hòn Rùa.
Gió hòa, mưa thuận bốn mùa,
Nhà Thờ, Miếu Mạo, Đình Chùa cao sang.
Việt Nam núi bạc, rừng vàng,
Từ Nam Quan đến xóm làng Cà Mâu.
Kết đoàn trấn ải địa đầu,
Quyết tâm tiêu diệt giặc Tầu xâm lăng…

5-1-2008
TRƯỜNG GIANG.
********************************************

27.9.08

LÃNH HẢI CHIA LÌA


20 BÀI HỌA (TRƯỜNG GIANG)

H1/20- Quần đảo Hoàng Sa đã mất rồi !!
Trường Sa tiến cống nữa là đôi…
Gia quy tan nát sao còn đứng ?
Quốc Pháp bòng bong vẫn cứ ngồi !
Đất Tổ Đoàn buôn, già phải chịu ??
Quê Cha Đảng bán, trẻ đành thôi ??
Tham quyền cố vị chôn nòi giống,
Chết quách cho xong, hỡi bọn tồi.

H2/20- Bọn tồi đầu óc rỗng như không,
Sấp mặt xun xoe kiếm chút công…
Lạy Mỹ, chẳng qua ham vét bạc,
Van Tàu, âu chỉ thích vơ đồng.
Trá hình cướp của toàn luồn bậy,
Dấu mặt giết người, rặt chạy rông.
Quốc Tổ Hùng Vương không đoái tưởng,
Chỉ cần chật két, thỏa cuồng ngông…

H3/20- Cuồng ngông loài thú học làm người,
Quốc nhục triền miên bởi lũ ngươi.
Dân chủ vùi sâu, loài rắn rết,
Nhân quyền chôn chặt, giống đười ươi.
Năm Châu phát triển, già còn khóc,
Bốn Bể phồn vinh, trẻ hết cười.
Khoác lác càng nhiều, càng lợm giọng
Mặt đen như mực, khó nên tươi…

H4/20- Nên tươi vẻ mặt với toàn dân,
Sĩ khí đừng chôn để ấm thân.
Bờ cõi vì đâu đành cắt đoạn ?
Biên cương hà cớ chịu chia phân ?
Minh Triều cướp đất toàn gây oán,
Mông Cổ xâm lăng chẳng tạo ân.
Đất Tổ, Quê Cha nòi giống Việt,
Luôn luôn toàn vẹn chốn dương trần…

H5/20- Dương trần dù lắm hố, nhiều gai,
Quyết đạp gian truân, dẫu kéo dài.
Bởi giống Nguyên Mông gây khổ ải,
Vì nòi Hán Mãn tạo trần ai.
Giang sơn đồ thán, toàn bi lụy,
Xã tắc khuynh nguy, rặt thống hài.
Nhào nặn tha nhân thành xảo trá,
Gian hùng đệ nhất, quyết không hai…

H6/20- Quyết không hai dạ mới chung tình,
Phản bội quê hương, loại súc sinh.
Tranh đấu cứu dân là hết nhục,
Quy hàng bán nước, chẳng còn vinh.
Chí Minh trát mực Non sông Việt,
Hưng Đạo tô son Quốc sử mình.
Chống giặc ! toàn dân vùng đứng dậy,
Diệt quân xâm lược kẻo người khinh…

H7/20- Kẻo người khinh miệt nước Nam ta,
Bảo vệ thanh danh, giữ đất nhà.
Nỗi hận không còn Hồ Bản Giốc,
Mối sầu đã mất Đảo Hoàng Sa.
Ông cha đổ máu gìn cương vực,
Con cháu phơi xương giữ Quốc gia.
Cả nước diệt thù chung ý chí,
Trăm cay, nghìn đắng cũng xông pha.

H8/20- Xông pha trong gió lạnh căm căm,
Thức trắng bao đêm, nẫu dạ tằm.
Nước mất tấm lòng đầy uất hận,
Nhà tan, cặp mắt rõi đăm đăm.
Giang sơn ngăn cách, tình mờ mịt,
Xã tắc chia lìa, nghĩa biệt tăm.
Quê Mẹ nghìn trùng, hồn trắc ẩn,
Khôn ngăn huyết lệ chảy đằm đằm…

H9/20- Đằm đằm nước mắt khóc Quê hương,
Cố quốc triền miên phủ tuyết sương.
Độc Đảng buôn dân, chuyên dẫn lối,
Tập Đoàn bán nước, thạo đưa đường.
Bắt trai cường tráng lìa hầm mỏ,
Buộc gái thanh tân bỏ mái trường.
Trinh nữ ai trao cho Mụ Tú ??
Cuộc đời tan nát, quá bi thương…

H10/20- Bi thương trời hỡi ! bởi nơi đâu ?
Nhức nhối tâm can, chất chứa sầu.
Cả nước xót xa, cam thống khổ,
Một nhà quặn thắt, chịu cơ cầu.
Ước mong quê cũ lìa bần bạch,
Cầu nguyện làng xưa thoát đớn đau.
Lạy Phật, cầu Trời thương nước Việt !!
Thoát vòng bãi bể, cảnh nương dâu

H11/20- Dâu bể đau thương buổi chuyển thời
Trẻ già khắp nước lệ tuôn rơi.
Dân lành oan ức đầu đơn kiện,
Cán ác tung hoành tạo thú chơi.
Hầu hết đặt bày sai nghĩa lễ,
Mấy ai cư xử đúng tình đời ?
Xưa nay “bọn ngố” nông suy nghĩ
Gây lắm oan cừu mãi chẳng vơi

H12/20-Vơi làm sao được nỗi sầu thương,
Cảnh khổ tràn lan khắp nẻo đường
Nhiều kẻ gian tham gây ác đức
Ít người chính trực, tạo hiền lương.
Ngông nghênh, quyền thế thân hào nhoáng,
Khiêm tốn bình dân phận gió sương.
Ray rứt canh chầy thương nước Mẹ,
Nỗi đau vong quốc mãi còn vương

H13/20- Còn vương thống hận cõi đời này,
Ngăn cách từ Đông tới cõi Tây.
Ngơ ngẩn tựa chim không có bạn,
Ngỡ ngàng như cọp phải lìa bầy
Quê nhà, rừng rậm trơ cành lá,
Xứ lạ, non cao rợp bóng cây.
Lãng đãng Mây Hàng xa vạn dặm,
Ngày đêm theo mãi tấm thân gầy…

H14/20- Thân gầy thui thủi chỉ mình ta,
Giấc điệp còn vơi, nhớ cảnh nhà.
Cuối xóm, ao hồ sen hết lá ?
Đầu làng, bến nước phượng còn hoa ?
Quang Trung chính khí hình luôn rạng
Hưng Đạo kiên trung bóng chửa nhòa.
Cộng Sản độc tài gây thống khổ,
Bán rừng, nhượng biển của Ông Cha.

H15/20- Cha truyền, con nối tự Hùng Vương,
Trải bốn nghìn năm một mối rường.
Chống Bắc giữ gìn toàn lãnh thổ,
Bình Nam bảo vệ vẹn biên cương.
Giang sơn cẩm tú, trai anh dũng,
Xã tắc uy linh, gái đảm đương.
Quốc Tổ Hùng Vương đang réo gọi,
Toàn dân đoàn kết, mãi yêu thương..

H16/20- Quyết mãi yêu thương nước Việt mình,
Bao đời tự chủ hưởng văn minh.
Nam Quan địa giới ôi là đẹp !
Bản Dốc thiên nhiên quả thật xinh !
Bảo vệ biên cương là hữu lý,
Hiến dâng lãnh hải quả vô tình.
Tiền nhân đổ máu tràn sông núi,
Con cháu nghìn đời mới hiển vinh.

H17/20- Hiển vinh truyền lại giống nòi đây,
Ý chí sung thiên rợp cỏ cây.
Lê Lợi dẹp Minh tài cuốn gió,
Quang Trung diệt Mãn, đức lòa mây.
Trưng Vương chí khí, tan quân Hán,
Thái Học kiên cường, nát giặc Tây.
Sự nghiệp kế thừa con cháu hưởng,
Tô son lịch sử thắm tươi này.

H18/20- Này đây Nước Nhược với Non Bồng,
Chi khác quê mình núi cận sông.
Lãnh hải nhấp nhô dài bất tận,
Núi non hùng vĩ rộng mênh mông.
Hồng Hà tưới bón đồng Miền Bắc,
Sông Cửu vun bồi ruộng Cõi Đông.
Cẩm tú giang sơn truyền vạn đại,
Kế thừa sự nghiệp của cha Hồng.

H19/20- Cha Hồng trân quý một quê hương
Chí cả tài cao trải bốn phương.
Cương quyết bảo tồn vùng lãnh hải,
Thề nguyền gìn giữ chốn biên cương.
Buôn dân : phải thấy phường vô đạo,
Bán nước : đừng quên bọn bất lương.
Xanh vỏ, đỏ lòng là phản bội,
Hùa nhau đẩy nước xuống lề đường.

H20/20- Lề đường, chung lối của cha ông,
Quyết trải lòng son giữ núi sông.
Tiếng hát dịu dàng, cơn mộng đẹp,
Câu ca trầm bổng, giấc mơ hồng.
Cây đa cuối xóm, già thường ngắm,
Bến nước đầu làng trẻ vẫn trông.
Bờ ruộng, nương dâu hòa máu thắm,
Tình yêu dân tộc chứa chan lòng…

18-7-2008 TRƯỜNG GIANG

12.9.08

Con Đường Cái Quan,

Con đường cai quan phần 1 Từ Miền Bắc

23.8.08

Lá thư trần thế - Duy Khánh , Thanh Tuyền

Thân ái mời quý bạn thưởng thức nhạc phẩm
Lá thư trần thế
Với tiếng hát truyền cảm của Duy Khánh và Thanh Tuyền,

9.6.08

TỨ HẢI GIAI HUYNH DỆ


BÀI XƯỚNG

Tôi may mắn nhập hội Thơ,
Đệ huynh tứ hải bây giờ là đây.
Được khuây khỏa những ngày lưu lạc,
Nhấp chén vui, lúc Bác khi tôi.
Quê hương xa tít mù khơi,
Đêm ngày khắc khoải, lệ rơi hai hàng.
Nhớ thuở trước ngang tàng đời lính,
Thức trắng đêm bàn tính rải quân.
Mong cho trận chiến xoay vần,
Vái trời xóa sạch bức vân cẩu buồn.
Đôi giày trận vượt buôn làng nhỏ,
Với thân trai sương gió bốn phương.
Trên vai mang nặng súng gươm,
Lưng đeo trĩu cái sắc vương đất trời.
Hồn sông núi đổi dời cuộc chiến,
Đời hùng binh đành tiễn núi sông.
Bôn ba, sống kiếp lưu vong,
Tiếng quân hành vẫn vờn trong dập dồn...
Trăng chênh chếch, cố thôn vườn cũ,
Sân chùa xưa, bóng rũ, rêu xanh.
Người xưa còn với mái tranh ?
Dưới cây trứng cá đêm thanh ngày nào ?

HOÀNG NGỌC VĂN,
(Ngày Quân Lực 2008)


BÀI HỌA

Vận may được nhập làng thơ,
Anh em họa vận, đánh cờ đó dây.
Nhớ lại buổi tháng ngày thất lạc,
Đã nhiều phen phờ phạc thân tôi.
Canh khuya quyết vựơt trùng khơi,
Sóng gầm, gió hú thuyền bơi từng hàng.
Đã một thuở thân mang áo lính,
Suốt đêm trường mưu tính hành quân.
Bao phen thế trận chuyển vần,
Diệt tan giặc cộng cho dân hết buồn.
Đã vượt suối tới thôn xóm nhỏ,
Lại băng rừng đây đó tứ phương.
Thân trai tay súng, tay gươm,
Xông vào giáp trận khói vương mù trời.
Thế chiến trận đang hồi quyết liệt,
Bỗng lệnh truyền tiễn biệt núi sông.
Thương thân chịu phận đào vong,
Quốc hồn réo gọi non sông dập dồn…
Đêm khuya khoắt làng thôn cảnh cũ,
Quanh ao làng liễu rủ màu xanh ??
Cố nhân còn trú nhà tranh ?
Dưới dàn thiên lý trăng thanh thuở nào ??

9-6-2008 TRƯỜNG GIANG

8.6.08

VIDEO NGƯỜI THƯƠNG BINH & DIỄN HÀNH NGÀY QUÂN LỰC 19-6

Nhân ngày Quân Lực 19-6
Thân mời quý bạn đang đọc MỘT RỪNG CHÍNH KHÍ
2 VIDEO Người Thương Binh và Diễn Hành QL 1973

Xin bấm 2 lần vào nút Play để khởi động Video


18.5.08

MỪNG THƯỢNG THỌ 80


CHÚ TRƯỜNG GIANG
(1928-2008)

BÀI XƯỚNG
1/- Chúc mừng thượng thọ chú Trường Giang,
Tám chục mùa Xuân quý tựa vàng.
Nghiệp võ oai phong, lòng nghĩa khí,
Nghề văn liêm chính, dạ trung cang.
Trọng dân, thống khổ không hai ngả,
Yêu nước, gian lao chỉ một đàng.
Trọn kiếp hiếu, trung, phò xã tắc,
Quê hương cường thịnh, tỏa vinh quang.

2/- Quang minh chính đại, nhớ nằm lòng.
Luôn khắc trong tim chữ núi sông.
Việc nước quyết tâm không tiếc sức,
Truyện nhà, tận lực chẳng nài công.
Dạy con phải nhớ câu vô úy, (1)
Khuyên cháu đừng quên chữ bất đồng.(2)
Phúc tập lương gia, văn tải đạo,
Một cây cù mộc nở trăm bông.

NAM ĐỊNH, ngày 09-02-2008
BÀO HUYNH
ĐẶNG VĂN NGHIỄM

GHI CHÚ : (1) Thấy việc phải thì làm, dù bị uy hiếp cũng không sợ.
(2) Do chữ :
a- “Quân tử hòa nhi bất đồng” Người quân tử hòa mình vào tập thể nhưng không a dua để làm điều xằng bậy.
b- “Tiểu nhân đồng nhi bất hòa” : Kẻ tiểu nhân hòa mình vào tập thể nhưng lợi dụng tập thể để làm việc bất nhân, bất nghĩa.
*********************************


BÀI MỪNG
CHÚC THỌ BẠN TRƯỜNG GIANG

Tuổi bác hai lần bốn chục ư
Đôi mươi thì cũng mới gấp tư
Khuôn trăng mười sáu năm lần chăn?
Chín nút bình phương một nút dư
Lã Vọng cở kia danh chớm nở
Hép Nơ chừng đó sức còn cừ (1)
Chúc huynh khang thọ,thơ càng lửa
Chiến sĩ không gìa,chỉ ẩn cư (2)
Ngô Đình Chương 19-01-2008

(1) Hugh Hefner là chủ tờ Playboy
(2) Nhái câu của Tướng Mac Arthur
TRANG 1

BÀI HỌA
Thế mà bác đã tám mươi ư?
Dắt díu đi tù hận tháng Tư
Nghệ Tĩnh ngày nào bao tuổi lẻ
Cali đất tạm mấy niên dư
Bốn phương phơi phới ngơi lèo lái
Trăm hướng mang mang cứ đóng cừ
Tám chục xuân này thơ nháng lửa
Tư nguy còn đó khó an cư
ĐÔNG ANH
*****************************


BÀI HỌA 1
Kính họa:"MỪNG THƯỢNG THỌ 80 CHÚ TRƯỜNG GIANG
(1928-2008) của cụ Đặng Văn Nghiễm, bào huynh cụ Trường-Giang.

1/- Tân Xuân Mậu Tý chúc Ngài Giang,
Thượng thọ tám mươi, tuổi ngọc vàng !
Thi phú, lưu đời Rừng Chính Khí,
Văn chương, truyền thế nghiã tao khang.
Ngũ Thường, khuyên cháu gìn trăm mối,
Tam Đạo, răn con giữ mọi đàng.
Yêu Nước, thương nhà…tròn trách nhiệm,
Trọn đời đức độ tỏa hào quang !

2/- Thơ văn tãi đạo mãi ghi lòng,
Một dạ trung thành với Núi Sông.
Giữ Nước, sẳn sàng dâng xác đất,
Gìn nhà, chẳng kể có danh công.
Ly hương, góp sức cùng Đoàn Thể,
Biệt xứ, chung tay với Cộng Đồng:
Tranh đấu bảo toàn quê Mẹ Việt,
Tự Do, Dân Chủ, đời đơm bông !
Joseph Duy Tâm
*******************************

BÀI HỌA 3:
MỪNG THƯỢNG THỌ
THi Huynh Trường Giang

1/2 Bát tuần mừng thọ Bác Trường Giang
Từng trải bao phen đá thử vàng
Lịch thiệp, đường hoàng ngoài xã hội
Nghiêm trang, đạo đức chốn gia cang
Mến người cương trực người gương mẫu
Ghét kẻ lưu manh kẻ điếm đàng
Trung hiếu bền lòng vì chính nghĩa
Một thời vang bóng tỏa hào quang.
2/2
Quang phục quê hương vẫn một lòng
Mong ngày diệt cộng cứu non sông
Đấu tranh chính trị thường chung sức
Tham dự biểu tình chẳng tiếc công
Xướng họa đường thi luôn xuất sắc
Giao du bằng hữu rất hòa đồng
Tuổi già tướng mạo còn phong độ
Cổ thụ Thi Đoàn vẫn trổ bông.

21-01-2008 TỪ PHONG
*******************************

Theo Lão Ngoan Đồng cũng họa ngay
Cụ Văn ơi cụ tính sao đây ?
Cụ Giang thượng thọ đang chờ đấy
Liệu Cụ Văn ơi vặn mỏi tay ?

MỪNG THƯỢNG THỌ CỤ GIANG

Theo Cụ Từ Phong chúc "Cụ Giang "
Tám mươi các Cụ quý như vàng
Cụ Văn đã tụng nền tài đức
Cụ Bích vừa khen vẻ kiện khang
Cụ Ấn hẳn là không lẫn lối
Cụ Đình chác chắn chẳng sai đàng
Cụ nào Cụ nấy cùng chung ý :
Chúc ''Cụ Giang'' tươi tựa nguyệt quang

Nguyệt quang vằng vặc sáng soi lòng
Bụng dạ mênh mang tựa nước sông
Chẳng ngại vì dân từng góp sức
Không nề với nước gắng dâng công
Tinh thần cứng cỏi nào thua thép
Trí não dẻo dai há kém đồng
Đạo nghĩa lấy văn thơ phổ biến
Một Rừng Chính Khí đã đâm bông

022-01-2007 LTĐQB
*******************************

TRANG 2
HỌA BÀI :
“Mừng Thượng Thọ 80 Chú Trường Giang”
của Thi huynh Đặng Văn Nghiễm

1.- Chúc mừng thượng thọ Cụ Trường Giang,
Nay đáo tám mươi, đúng tuổi vàng.
Võ nghệ tinh thông xây Chính Khí,
Văn chương lưu loát dựng gia cang.
Trượng phu thờ Chúa không thay lối,
Tiểu tử phù gian mới đổi đàng.
Tóc bạc nhưng lòng luôn tỏa sáng,
Thân già một dạ chiếu hào quang.

2.- Biết huynh lâu lắm, đệ yên lòng,
Chỉ tiếc mình còn nợ núi sông.
Khí phách nam nhi không đủ sức,
Tài ba quân tử vẫn chưa công.
Sống trong trời đất luôn vô úy,
Ở cõi trần gian xóa bất đồng.
Đã hẳn văn chương là tải đạo,
Mừng huynh, nhả kén tặng cành bông...
HOÀNG NGỌC VĂN
22-1-2008
*******************************

BÀI HỌA
CHÚC THỌ CỤ TRƯỜNG GIANG
1/2- Tám mươi Sinh Nhật, cụ Trường Giang ,
Sáng suốt, tinh thông , nhất tuổi vàng .
Cư xử ôn hòa, gìn tiết tháo
Nói năng từ tốn, giữ trung cang
Nối duyên văn nghệ về chung mối ,
Lập hội Bốn Phương đến mọi đàng .
Bè bạn mến thương mừng chúc Thọ .
Dồi dào sức khỏe, mắt ngời quang
2/2- Kết bạn Bốn Phương mãi tạc lòng ,
Trường Giang tên hiệu tựa dòng sông .
Tung thơ khí khái điên đầu giặc ,
Vung bút hùng hồn tạo chiến công .
Kiên định lập trường nêu dạ sắt ,
Đấu tranh chính nghĩa vững tâm đồng .
Vui xuân đất khách luôn nung chí ,
Rực lửa căm hờn toả ngát bông .
Nguyễn Thành Tài
Montréal 01-22-2008
******************************
XUÂN VỀ
TRÊN DÒNG TRƯỜNG GIANG
(Ngô Đa Thiện)

Mặt nước Trường Giang gợn Bát tuần
Nhớ xưa sóng lớn cuốn lôi Xuân !
Gió mưa lay động trời giông bão
Chèo chống sông dài thấm mệt thân
Khổ lánh ra khơi cùng chúng bạn
Sướng chờ xum họp với hương lân
Dù quê nay vẫn chưa thay đổi
Cũng đến ngày mai sớm được gần !
* * *
Spring’s coming on the Long River

Long River’s surface shows its rippling water at Eighties
As reminniscence, its Spring was gone with big waves
By the rains & storms that provided a heavy sea
Thei sail went jeopardized during the passage on May
Unfortunately, to be in exile with fighting friends
Now they’re happily waiting for compatriotist reunification hither
Even though untill now, Homeland has no change
But in a very near future, they gonna be close to each other !
NGÔ ĐA THIỆN
Spring 2008 (22-1)
*********************************

BÀI
HỌA
MỪNG THỌ 80 THI SĨ TRƯỜNG GIANG
1/4-Ðầu Xuân mừng thọ: chúc Trường Giang,
"Bát Thập" như Ông: tuổi Hạc Vàng.
Ngọn bút đấu tranh bừng trí dũng...
Vần thơ xướng họa rạng tâm cang.
Tình đời xuôi ngược, nơi trần thế,
Vận nước xuống lên, chốn địa đàng.
Trách nhiệm chưa tròn, thân viễn xứ !
Mơ ngày hội ngộ ánh hào quang...
2/4-Hào quang tải đạo, sáng soi lòng,
Sóng nước Trường Giang, dậy bến sông !
"Rừng Chính Khí", chưa hề thất bại,
Núi văn chương, cũng đã thành công.
Thi đàn góp sức, bền tâm thép,
Ðoàn thể chung vai, vững dạ đồng.
Quyết chí đấu tranh, lo phục Quốc,
Tao phùng Quê Mẹ: lúa thơm bông...
3/4-Tao phùng Quê Mẹ: lúa thơm bông,
Thẳng cánh cò bay, rợp cánh đồng.
Ðất Bắc thất thời, đành bỏ cuộc !
Trời Nam chiến tích, đã ghi công.
Hành quân truy kích, không e núi,
Ðánh giặc diệt thù, chẳng ngại sông.
"Quốc Hận Ba Mươi" ghi tạc dạ,
Tám mươi Trường thọ, gẫm đau lòng.
4/4-Ðau lòng ngóng đợi Ðất Trời quang...
Vận nước trầm luân, quyết mở đàng.
Dục trống Diên Hồng, nung khí thế,
Vung gươm Trương Triệu, dậy kiên cang.
Lòng trung thể hiện, tình non nước,
Dạ thảo khắc ghi, nghĩa đá vàng.
Tám chục hành trình, chưa mỏi gối...
Hồi Xuân "Thế Kỷ" : sống Trường Giang...
Du Son Lang Tu
23-1-2008
BÀI HỌA
MỪNG THƯỢNG THỌ 80
CHÚ TRƯỜNG GIANG

1- Cửu Long đúng nghĩa chữ Trường Giang
Bút hiệu ngày nay hóa chữ vàng
Một dạ trung trinh phò xã tắc
Trọn tình hiếu nghĩa dựng gia cang
Tiếng thơ âm vọng tràn muôn nẻo
Khí tiết truyền vang khắp mọi đàng
Thượng thọ bát tuần ngày khánh hỷ
Hoa màu rực thắm giữa trời quang.
2- Quang gánh long đong vẫn dặn lòng
Nuôi chồng giữ đạo với non sông
Con khô sữa mẹ, hờn vong quốc
Trẻ thiếu tình cha, trách hóa công
Dâu bể quê nhà chia ngã rẽ
Trùng phùng đất khách hợp tâm đồng
Quyền huynh thế phu, nền gia đạo
Phu xướng phụ tùy tỏa sắc bông.
HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH
24-1-2008


CHÚC THỌ 80
TRƯỞNG THƯỢNG TRƯỜNG GIANG

Tám chục Trường Giang sống giữa đời
Chúc mừng trưởng thượng mãi yêu đời
Buồn vui xướng họa cùng bằng hữu
Mặn ngọt xẻ chia với bạn đời
Cốc rượu con dâng tăng nghị lực
Chung trà cháu kính thắm hương đời
Còn gì sảng khoái hơn đây nhỉ ?
Chính Khí một pho ký tặng đờị
Từ Thanh Hà,26-1-08

CHỪ XIN HỌA
Gòp Chúc Trường Giang Thọ 80

Lấy chi chúc thọ trưởng Trường Giang ?
Tám chục đương nhiên chẳng thích vàng
Với cụ chỉ mong yên đất nước
Và ngài cũng muốn đẹp gia cang
Sẵn sàng đảm trách vai đưa lối
Hăng hái tham gia việc chỉ đàng
Để giúp hậu sinh lo việc nước
Ấy như tâm nguyện sẽ khai quang.

Khai quang những thứ vấn vương lòng
Cái xấu không cần tất thả sông...
Rửa sạch chúng đi dù lấy máu
Làm mầu đất lại dẫu thêm công
Khơi trong nguồn nước cho xanh b iển
Bồi bộn phù sa để tốt đồng
Đất nước từ nay yên một cõi
Mai ,đào đón tết trổ sây bông.

Sây bông đã vậy ,mọng từng bông
Kết sức bỏ ra tưới ruộng đồng
No ấm toàn dân đều tận lực
An vui khắp nước tiếp thi công
Mỗi ngày ,mỗi mạnh non cùng nước
Càng lúc càng hưng núi với sông
Đất Việt đời đời do Tộc Việt
Dựng xây hạnh phúc thẩy chung lòng.

Chung lòng nô nức đón thiều quang
Tấp nập du xuân guốc rộn đàng
Đó nữ Nhà Nam dung thật đẹp
Dây trai Đất Việt dạ luôn cang
Không quên giữ nước bằng tim thép
Mãi nhớ chăm dân với trí vàng
Mậu Tý xuân này ,xuân quật khởi
Đúng y tâm nguyện của Trường giang.

TỪ THANH HÀ,Jan-26-08
*******************************

BÀI HỌA
TRAMG 4

Hơi thơ ngan ngát cảnh thiên giang
Mỗi vận long lanh tựa giát vàng
Đã phục võ quan câu dũng khí
Lại mê thi sĩ chữ tâm can
Bần hàn ngất ngửơng không thay dạ
Phú quí khinh khi chẳng lạc đàng
Từ thuở tóc xanh thờ chính nghỉa
Bây giờ răng rụng mới vinh quang.

Quang vinh hai chữ nhập vào lòng
Rạo rực tình trai giửa núi sông
Lòng nguyện phò dân đâu tiếc sức
Dạ thề giúp nước xá gì công?..
Anh hùng mới gặp tình đà mến
Giá áo vừa trông, ý chẳng dồng
Đất nước mênh mông ngào ngạt mộng
Sơn hà một giải tỏa hương bông.

TRẦN THIỆN HIẾU
16-2-2008
********************************

BÀI HỌA VẬN
1/2- Phúc lộc dồi dào sánh đại giang,
Tu nhân, tích đức, ngó lơ vàng.
Mùi đời đã trải qua văn, võ,
Việc nước từng lo giữ kỷ cang.
Cất bước lưu vong, hằng nhớ nước,
Dấn thân vì nghĩa, vẫn theo đàng.
Quyết tâm tranh đấu trừ man Cộng,
Quét sạch mây mù, tỏa nhật quang.

2/2- Sĩ phu ái quốc vẫn chung lòng,
Chẳng ngại vì ngăn biển cách sông.
Hải ngoại đồng bào lo góp sức,
Quốc trung, các giới quyết ra công.
Diệt trừ cộng phỉ, quy mô lớn,
Quy tụ nhân tâm, ý chí đồng.
Đại thọ mừng ông luôn vững chí,
Vun cây Lạc Việt tỏa cành bông.
Houston 23-03-2008
THAI CUỒNG.
NGUYỄN TRỌNG BỔNG


13.5.08

MỪNG THƯỢNG THỌ 90


BÀI XƯỚNG

1/4- Chín mươi tuổi thọ, chúc mừng Ông,
Sức khỏe ngày thêm vững tựa đồng.
Con cháu học hành càng tấn tới,
Anh em buôn bán mãi hanh thông.
Noi gương Yên Đổ, ngâm Tô Thức,
Theo dấu Vân Đình, vịnh Thánh Tông.
Lấy thú Tao đàn vui cuộc sống,
Cổ truyền Văn hóa vẫn gieo trồng.

2/4- Gieo Nhân, trồng Đức để làm gương,
Hàn mặc duyên thơ dựng mối rường.
Phong nhã, nhân từ không ngạo mạn,
Hào hoa, đôn hậu, vốn khiêm nhường.
Cứu người hoạn nạn, tình thân thiện
Giúp kẻ cơ hàn, nghĩa mến thương.
Hai chữ Hiếu Trung ghi tạc dạ,
Chi Lan gia đạo nức thư hương...

3/4- Cách biệt xa xôi vạn dặm đường,
Đáy lòng canh cánh nhớ quê hương.
Chỉ mong nước cũ sùng Tam Đạo,
Lại ước quê xưa trọng Ngũ Thường.
Tới sở trẻ già ghi Tín Nghĩa,
Đến trường trai gái chép Yêu Thương.
Lòng già ước nguyện dân trong nước,
Đi đứng, ra vào trọng kỷ cương…

4/4- Quốc Tổ Hùng Vương mãi rạng ngời,
Bình Nam, kháng Bắc khắp nơi nơi.
Quang Trung diệt Mãn tâm tràn đất,
Hưng Đạo trừ Nguyên chí ngút trời.
Xót kẻ u mê trao giới tuyến,
Thương người lú lẫn nhượng trùng khơi.
Ước mong cả nước mau vùng dậy,
Dựng lại quê hương đẹp vạn đời...
15-01-2008 TRƯỜNG GIANG

BÀI HỌA 1
Mấy ai tuổi thọ được như Ông
Sinh hoạt thường xuyên với cộng đồng
Thơ phiếm còn phang, mong cảnh tỉnh
Đàn ngang vẫn gẩy, muốn khai thông
Răn quân bất nghĩa đừng quên Tổ
Dạy kẻ vô lương chớ bội Tông
Bút pháp Tú Xương luôn ứng dụng
Văn phong Yên Đổ tiếp vun trồng.

Vun trồng nhân đức quyết noi gương
Các bậc tiền nhân giữ mối rường
Điềm đạm, ôn hòa, lời nhã nhặn
Ung dung, thư thái, tính khoan nhường
Thân quen bè bạn thường yêu kính
Gần gũi anh em vẫn mến thương
Thượng tho tinh thần còn sáng suốt
Thi Đàn hữu xạ tự nhiên hương.

Xa quê từ thuở bước lên đường
Lòng vẫn quan hoài chốn cố hương
Uớc muốn trẻ già tròn đạo nghĩa
Hằng mong trai gái vẹn luân thường
Thấy người khốn khó nên nâng đỡ
Nhìn kẻ tật nguyền hãy sót thương
Tổ Quốc sơn hà là vốn quý
Phải gìn lãnh hải, giữ biên cương.

Bất khuất gương xưa vẫn sáng ngời
Oai hùng chiến sử đã bao nơi
(Xưa) Ngô Quyền chiến tích danh vang nước
Nguyễn Huệ điều quân tiếng dậy trời
(Nay) Phiêu trước dâng Tầu phần giới tuyến
Mạnh sau hiến Chệt giải ngoài khơi
Hà huynh cũng giống bao người khác
Mong thấy quê hương chóng đổi đời.
Xuân MẬU TÝ 2008
TỪ PHONG

BÀI HỌA 2

Kính Lão Thi Hà-Thượng-Nhân, Thi Huynh
Trưởng Trường-Giang và quý Thi Văn thân hữu.

Để đáp lại Lời Mời góp họa bài "MỪN THƯỢNG
THỌ 90 THI LÃO HÀ-THƯỢNG-NHÂN" của cụ
Trường-Giang, Joseph Duy-Tâm xin phép được
kính họa với bài dưới đây. Đồng thời, xin trân
trọng gởi lời chúc mừng đến cụ Hà- Thượng-Nhân,
Vị Trưởng Bối của TVĐBP, tràn đầy sức khoẻ,
niềm vui và hạnh phúc!

Mặc dù Joseph Duy-Tâm chưa từng một lần gặp mặt Cụ,
nhưng trong tận đáy lòng, con hằng ngưỡng phục tài
cao đức trọng của Cụ qua thi ca và văn chương. Ước
mong những vần Thơ thô thiển của Joseph Duy-Tâm s
đem lại chút niềm vui cho Cụ trong lúc tuổi già.

Hai bài Xướng và Họa này Joseph Duy-Tâm đã
mạn phép nhị vị HÀ & TRƯỜNG được đưa lên "Trang
Thơ Joseph Duy-Tâm": www.josephduytam.net chiều nay.
Trân trọng kính mời Quý Vị vào thăm nơi trang Thơ Xướng
Họa. Hoặc vào thăm Trang Thơ Thân Hữu => Thơ Trường-
Giang. Những Bài Họa kế tiếp...của các Thi Văn hữu,
Joseph Duy-Tâm sẽ cập nhật sau.
Kính chúc Quý Vị tràn đầy sức khoẻ và niềm vui.
Thân ái
14-11-2007 JOSEPH DUY-TÂM

BÀI HỌA 2
Cửu thập chu niên, kính chúc Ông,
Tinh thần sang suốt, chí như đồng.
Niên cao đức trọng, tâm thuần khiết,
Tuổi thọ tình thâm, trí tuệ thông.
Thi phú cao minh, vang cõi Việt,
Văn chương chính trực, rạng môn tông.
Tròn đời thanh thản, vui gia đạo,
Văn Hóa truyền lưu, mãi cấy trồng.

Mỹ đức trượng phu, sáng tựa gương,
Văn chương, thi phú…tạo cung, rường,
Duyên thơ thâm thuý, tôn trân quý,
Tình bút cao siêu, trọng kính nhường.
Rộng lượng, bao dung người khốn khó,
Nhân từ, giúp đỡ kẻ tang thương!
Mừng Ngài trọng tuổi, tâm thanh bạch,
Tiết trực… danh thơm thoảng dạ hương!

Xa xôi, cách trở, nhớ Tông Đường:
Quốc Tổ hồn thiêng; thắp nén hương!
Chỉ ước nhà Nam, tôn đạo lý,
Hằng mong dân Việt, trọng luân thường.
Trai thanh, chốn chốn, trao tương ái,
Gái tú, nơi nơi, tặng mến thương.
Nguyện Nước, muôn người gìn hiếu nghiã,
Cùng nhau bồi đắp, giữ Gia Cương.

Lịch sử Việt Nam vẫn sáng ngời,
Vang danh Tiên Tổ khắp muôn nơi.
Hùng Vương dựng Nước, tròn châu thổ,
Hưng Đạo gìn Nhà, vẹn đất trời.
Hận đám quan tham, dâng Bản Dốc,
Căm bầy lãnh chúa, hiến ngàn khơi.
Toàn dân Nội, Ngoại mau đoàn kết;
Đứng dậy xua tan lũ hại đời.
12-11-2007 JOSEPH DUY-TÂM

BÀI HỌA 3
MỪNG THƯỢNG THỌ THI
LÃO HÀ THƯỢNG NHÂN

Hiếm người cửu thập thọ như Ông,
Phước lộc truyền tôn hiển “Trống Đồng”.
Tuổi vượt Nam Tào, thơ trác tuyệt,
Tài cao Bắc Đẩu, phú tinh thông.
Xứ nhà uy dũng, vinh dòng giống,
Đất khách sáng ngời, rạng Tổ Tông .
Chín chục...thêm mười tròn thế kỷ,
Nhân tài tri lễ, bách niên trồng.

Trồng người tài trí đáng noi gương,
Thơ tuyệt vời hay, xứng cột rường.
Tri ngộ chuyện trò: tâm độ lượng,
Kỳ duyên giai thoại: đức khoan nhường.
Sầu quê điêu đứng lòng đau xót,
Buồn nước lầm than dạ cảm thương.
Áo vải hàng vi, hồn lãng tử ,
Chi Lan hữu xạ tự nhiên hương

Lìa quê viễn khách mộng chung đường,
Xướng họa vần thơ nhớ cố hương.
Dìu dắt Thi Đoàn gìn lễ nghĩa,
Khuyên răng bằng hữu giữ cương thường.
Tơ lòng còn nhuyễn, vương niềm nhớ,
Cán bút chưa nhòa, gởi nỗi thương.
Hằng ước sớm ngày về phục Quốc,
Cờ vàng dựng nước trấn biên cương.

Biên cương Tổ Quốc rạng danh ngời,
Dân Việt Hồng-Bàng sống khắp nơi.
Lên xuống kiếp tằm, do vận nước,
Thăng trầm số phận, bởi cơ trời.
Nghĩa nhân phục chúng, êm tình huấn,
Đức hạnh khuyên người, dịu sóng khơi.
Chúc Cụ an khang, vui gia đạo
Chờ trang sử mới...sáng muôn đời.

13-11-2007 DU SƠN LÃNG TỬ
BÀI HỌA 4

Hợp cùng bạn hữu, chúc thi ông :
Tiền Tuyến (*) vững tay bắn đạn đồng.
Chiến Sĩ (*) vì dân huynh vẫn tỉnh,
Trượng phu Phụng Sự (*), đệ còn thông.
Thẹn thân chưa trọn cùng sông núi,
Tủi phận dở dang với Tổ Tông !
Vạn Kiếp Vũng Tàu (1), xưa luyện kiếm,
Sàigòn thất thủ, tiếc công trồng !
-------------------------------------
(*) Những tờ báo mà ngày trước Hà tiên sinh đã phụ trách
(1) TTHL Vạn Kiếp ở Vũng Tàu,
nơi đơn vị TQLC đến luyện... phép !

Tuy già, tài đức Cụ như gương,
Thương mến anh em giữ mối rường.
Bút pháp nghênh ngang nhưng lãng mạn,
Thi văn chót vót vẫn khiêm nhường.
Tài cao như Cụ, ai không mến,
Vô ích tuồng tôi, mấy kẻ thương ?!
Nhìn Cụ, noi gương ghi tấc dạ :
Thế gian : “hữu xạ tự nhiên hương” !

Thăm thẳm trời mây, mấy nẻo đường,
Tâm tư cuồn cuộn xót quê hương.
Cơ trời xoay chuyển, âu đành đợi,
Vận nước đổi thay, ấy lẽ thường.
Chiến sĩ bền gan lo dẹp giặc,
Đồng bào vững dạ nối yêu thương.
Dẫu già, xin Cụ vui, yên bụng,
Sẽ có Kinh Kha quất ngựa cương...

Tổ Quốc Việt Nam sẽ sáng ngời,
Dân giàu nước mạnh khắp muôn nơi.
Tiếng Lân rộn rã vang đầu xóm,
Khói pháo mờ tung tỏa cuối trời.
Trai gái, trẻ già vui mở hội,
Toàn dân tựa cá gặp ngàn khơi...
Khấn xin tiên tổ luôn gia hộ,
Con cháu Rồng Tiên rạng với đời...
HOÀNG NGỌC VĂN
(*) Những tờ báo mà Hà tiên sinh
đã phụ trách
(1) TTHL Vạn Kiếp ở Vũng Tàu

PHỤNG HỌA 5

Họa cụ Trường Giang khó quá trời
Dĩ thi tải đạo dễ gì xơi
Phờ râu ,bạc tóc năm canh trắng
Vẫn kiếm chưa ra đủ ý lời

Đại thọ kính mừng chúc lão ông
Chín mươi thần thái vững như đồng :
Tai tinh âm nhạc nghe còn tỏ
Mắt sáng thi văn đọc vẫn thông
Lúc trẻ dạy trò nên nhớ tổ ,
Khi già nhắc bạn chớ quên tông ,
Cháu con giảng giải điều nhân nghĩa
Ăn trái cây kia nhớ kẻ trồng

Trồng cây ,ươm giống tốt nêu gương
Đại thụ Thi Sơn xứng cột rường
Đức độ hiền hoà lòng cởi mở
Phong tư phiêu hốt dạ khoan nhường
Mầm non che chở bằng trân quý ,
Cành cỗi đỡ nâng vớ mến thương
Lễ nghĩa tín trung cùng tổ quốc
Chưởng Môn hữu sạ thự nhiên hương

Sạ hương sực nức vạn cung đường
Danh tính truyền lan tận cố hương
Vẫn vững niềm tin vào đạo lý
Còn đầy hy vọng ở cương thường
Nghe dân oan khuất thêm phiền não
Nhìn lính tù đày luống xót thương
Chỉ ước đồng bào dùng được phiếu
Chọn người xứng đáng giữ tam cương

Ông như Bắc Đẩu sáng ngời ngời
Không hổ nòi hùng ở mọi nơi :
Phá Hán Ngô Quyền danh dậy đất
Bình Thanh Nguyễn Huệ tiếng vang trời
Thoát Hoan bở vía chui lòng ống
Phàn Tiếp teo gan trốn biển khơi
Cường tặc tiễu trừ như Quốc Toản
Đừng theo Ích Tắc nhục muôn đời
LTĐQB

BÀI HỌA 6
Người chào khi Cu,ï lại khi Ông
Già cả mà sao vẫn bốc đồng.
Lúc cựu, lúc tân chưa chín chắn,
Khi Âu, khi Á chẳng tinh thông.
Suốt đời chỉ muốn vui bằng hữu,
Cả kiếp xin đừng nhục Tổ tông.
Xướng họa may còn nhiều hứng thú,
Cây Nhân, cây Đức gắng đem trồng.

Người xưa cây Đức vẫn noi gương,
Tổ Quốc mong đâu truyện mối rường.
Tiếp xúc cùng đời, xin chịu kém,
Giao du với bạn, chỉ nên nhường.
Bỏ nhà quay gót càng thêm tủi,
Mất nước ra đi nghĩ lại thương
Hai chữ Hiếu Trung chưa trả nổi,
Nghĩ càng xấu hổ với gia hương !

Ra đi chỉ có một con đường,
Là trở về xây lại cố hương.
Cái chốn lợi danh tuy hữu ý,
Lại thêm cát bụi vốn vô thường.
Mang theo ngoài nước nghìn câu nhớ,
Giữ mãi trong tâm một chữ thương.
Nguyện chẳng phụ lòng chư bạn hữu,
Khi nhu chắc cũng có khi cương.

Hào kiệt treo gương mãi sáng ngời,
Dù nay xa cách đã đôi nơi
Này sông, nọ núi vui bè bạn,
Ngày nắng, đêm mưa cũng đất trời.
Cánh nhạn tung mây đùa gió cả,
Canh khuya lướt sóng, vượt trùng khơi
Làm sao quang phục quê hương nhỉ,
Cùng với anh em tiếng để đời.
09-11-2007 HÀ THƯỢNG NHÂN


BÀI HỌA 7
Trường Giang chơi độc tớ kêu trời
Gieo vận bốn bài thật khó xơi
Cắn bút nghĩ hoài đêm đến sáng
Rõ mình ý cạn lại khô lời .

MỪNG THỌ
CỤ HÀ THƯỢNG NHÂN

Sinh nhật chúc mừng tuổi thọ Ông ,
Chín mươi đi đứng vững như đồng .
Tay chân cứng cỏi tâm còn sáng ,
Gân cốt dẻo dai trí vẫn thông .
Vung bút can trường gìn đất tổ ,
Đem tài hùng biện giữ dòng tông .
Một lòng vì nước không sờn chí ,
Nung nấu hờn căm nối tiếp trồng .

Trồng tỉa đức dày cấy tốt gương ,
Tài ba xuất chúng giữ chung rường ...
Văn chương lưu loát nghe mà nể ,
Cú pháp tuyệt chiêu đọc phải nhường .
Cư xử kỷ cương trên dưới kính ,
Nói năng từ tốn trong ngoài thương .
Làn thơ hải ngoại vang danh tiếng ,
Tên tuổi cụ Hà tỏa ngát hương .

Tổ Quốc cách ngăn vạn dặm đường ,
Một thời oanh liệt mãi thơm hương .
Chiến tranh tâm lý ru lòng địch ,
Xã tắc sơn hà giữ đạo thường .
Con cháu Lạc Hồng tôn nghĩa khí ,
Công Dân nước Việt trọng tình thương .
Ngàn năm văn hiến tan maây khói ,
Giặc lấn cõi bờ phá kỷ cương .

Văn bút tên ghi mãi rạng ngời ,
Vần gieo góp mặt khắp nơi nơi .
Hùng hồn chí khí thơ vang bóng ,
Cương trực uy nghiêm yù dậy trời .
Hừng hực đấu tranh cơn sóng dội ,
Sục sôi quyết chiến nức lòng khơi .
Noi gương người trước tròn trung hiếu ,
Lừng lẫy danh thơm sáng vạn đời .
16-11-2007 NGUYỄN THÀNH TÀI

BÀI HỌA 8

Sĩ phu mấy kẻ được như ông
Nổi tiếng vang danh cả cộng đồng
Giao tế mọi nơi nhiều lịch duyệt
Sách đèn các thứ đều tinh thông
Viết bừa văn cứ dư biền ngẫu (1)
Trả sạch làm sao nợ Tổ Tông
Thọ chín mươi năm Người nhắn nhủ
Cây Nhân cành Đức gắng công trồng

Chín mươi năm sống để làm gương
Bằng hữu trao duyên giữ cột rường
Họ giỏi , Người khuyên thêm kính trọng
Ai hơn , Cụ dạy chịu xin nhường (2)
Thông làu mực thước cho như dại
Chí lớn nghèo tiền thế mới thương
Chả trách bạn bè thân hữu tặng :
Chưởng Môn chức ấy nức mùi hương

Bỏ nước ra đi chí một đường
Tấm lòng luôn vẫn nhớ quê hương
Cụ Ngô quỳ gối tình sâu đậm
Lạy Mẹ hiếu ân nghĩa rất thường(3)
Nếu họ cố quên câu Tín Nghĩa
Riêng Người chỉ biết chữ Yêu Thương
Ôn nhu tất thắng? Người thường nói
Dẫu chẳng cương mà vẫn hẳn cương

Gương Người nhân đức sáng ngời ngời
Tiếng tốt vang lừng khắp mọi nơi
Từ dạo nghĩ rằng thôi mất đất
Đến khi thấy lại những chân trời
Gió mây chữ nghĩa chen đầy túi
Sóng nước thuyền nan vượt dặm khơi
Dân Chu ? Tự Do chưa lại được
Trăm năm chúc thọ trọn cho đời ./.
TỐ NGUYÊN (15-01-2008 )

BÀI HỌA 9
Chín chục tuổi trời đến với Ông,
Bao phen nghiêng ngửa vững như đồng.
Lời thơ thuở trước không lui bước,
Nét chữ ngày nay cứ tiến thông.
Tiền tuyến tung hoành bờ Bắc Hải,
Văn Đàn thông suốt giải Nam Tông.
Tháng năm ký cóp ươm cây ngọt,
Vạn cổ hiền nhân vẫn cấy trồng.

Trồng người bách tuế sáng như gương,
Vận nước sa cơ dựng mối rường.
Tế thế nào ai chen cánh bước,
Kinh luân bao kẻ phải lui nhường.
Bút nghiên thuở trước bao bi lụy,
Thơ phú ngày nay vẫn cảm thương.
Tổ quốc nguy nan lòng thổn thức,
Chân trời lưu lạc khóc quê hương…...

Giang sơn nghìn dặm cách đôi đường,
Ngước mắt nhìn trời nhớ cố hương.
Tô Lịch sông xưa giờ đã cạn,
Tản Viên núi cũ vẫn vô thường.
Non sông chìm đắm trong oan nghiệt,
Dân tộc xô bồ giữa tiếc thương.
Chín chục còn mang buồn mất nước,
Hằng mong cờ phất chốn biên cương.

Giải phóng quê hương chí sáng ngời,
Thanh bình no ấm khắp muôn nơi
Cao niên vẫn dựng cờ trung nghiã,
Tâm khảm còn nung khí đất trời.
Đem hết văn chương vào trận tuyến,
Đưa nền Nho học vượt trùng khơi.
Tài năng chất ngất cao hơn tuổi,
Chín chục, thi nhân tiếng để đời.
1-12-2007 ĐÔNG ANH

BÀI HỌA 10
Tôi chưa chín chục thế mà Ông,
Vẫn cứ lôi nhau tới Cộng đồng.
Luật Tống, luật Đường cho dẫu thạo,
Tính trừ, tính cộng phải nên thông.
Nhìn lui, nhìn tới tìm Dân tộc,
Xem cẳng, xem giò luận Tổ tông.
Cuộc sống có thơ là có lãi,
Cây Nhân, cây Đức gắng công trồng.

Trồng Nhân, trồng Đức để làm gương,
Nhà cửa từ xưa tốt mối rường.
Cuộc thế năm chìm cùng bảy nổi,
Ở đời chín nhịn lại mười nhường.
Gặp dù có nói muôn lời đẹp,
Đời chẳng gì hơn một chữ thương.
Cảm tạ thịnh tình người chiến hữu,
Quê nhà canh cánh mãi mùi hương.

Quê hương cách trở vạn ngày đường,
Hoa bưởi, hoa cam vẫn đượm hương.
Cho dẫu cuộc đời là hữu hạn,
Mà sao nỗi nhớ vẫn phi thường ?
Phật răn nhân loại muôn câu nhẫn,
Chúa dạy loài người vạn chữ thương.
Cộng Sản giáo điều khôn thực hiện,
Làm sao mà xóa nổi biên cương ??

Nhân đức cha ông mãi sáng ngời,
Rao truyền văn hiến khắp muôn nơi.
Năm Châu đi khắp bao la đắt,
Bốn Bể xem qua rộng rãi trời.
Tài mọn vẫn mong đem giúp nước,
Thuyền mành mà dám vượt trùng khơi.
Chúng ta vì có đông bè bạn,
Giàu có qua đi, tiếng để đời.
HÀ THƯƠNG NHÂN

BÀI HỌA 11
Mừng ngày Thượng Thọ, viết về Ông :
Thời buổi vàng thau, lẫn lộn đồng ;
Mấy kẻ bì Ngài, tâm hỉ xả ?
Bao người sánh Cụ, trí tinh thông ?
Rể dâu hiếu đễ, vinh thân quyến
Con cháu thành tài, hiển tổ tông
Đức độ, khiêm cung là bẩm tính
Cây Nhân tươi thắm, khéo vun trồng

Vun trồng quả tốt, cốt treo gương
Hậu thế tử tôn nối tiếp rường
Kết bạn bao dung thường chịu nhịn
Gặp thù kiên quyết chẳng ưa nhường
Ôm sầu mất nước thường than thở
Đau xót lìa quê luống tiếc thương
Cội Đức gieo trồng từ hạt tử
Cho nên hữu xạ tự thiên hương

Từ thuở rời xa mái học đường
Nghe theo tiếng gọi cứu quê hương
Vung gươm bảo quốc bao kỳ tích
Lấy đức an dân quả dị thường
Dụng phú điểm tô lòng bác ái
Dùng thơ vá lại vết tang thương
Bút nghiên thu xếp, vào quân ngũ
Tuấn mã reo vang vụt vó cương

Chánh Nghĩa, Tự Do đẹp sáng ngời
Rừng thiêng gió rít gọi muôn nơi !
Biên khu vượt suối, thề non nước
Chiến địa băng đèo, nguyện đất trời
Noi chí Kinh kha phơi dạ sắt
Mượn tài Lã Vọng lấp trùng khơi
Xuân nay Cửu Thập hằng nung nấu
Diệt lũ buôn dân, loại báo đời
San Jose, 12/5/07
ĐÔNG THIÊN TRIÊT

BÀI HỌA THỨ 12
MỪNG THỌ 90
CỤ HÀ THƯỢNG NHÂN

Chín chục tuổi đời đến với ông
Vậy mà tư- thái vẫn như đồng
Ấy từ thân xác,tâm can vững
Cho tới vị tỳ huyết mạnh thông
Chúc cụ ăn ngon và giữ sắc
Cầu thầy ngủ đủ tránh tăng tông
Nhân ngày sinh nhật xin chiêm niệm
Theo bước cụ đi : Phúc Đức trồng.

Đức trồng vạn tuế sáng soi gương
Dẫu chẳng trọng tâm,cũng cột rường
Dạy kẻ cuồng ngông nhìn rõ đức,
Giúp người cùng khổ nhận ra nhường
Với tâm, cụ chỉ điều chân thật,
Còn trí Thầy gieo sự luyến thương
Cho bạn ,cho bè hay chính cụ
Hỏi ai đâu khác một quê huơng.

Quê hương chia cách cả trăm đường
Nhưng vẫn không quên từng vị hương
Hương lúa đầu mùa thôi chất ngất
Hương tình chớm nụ thật vô thường
Người trong nỗi nhớ không quên nhớ
Kẻ cách chân mây vẫn nhớ thương
Trong trí sục sôi ngày trở lại
Lần ranh hận óan xóa biên cương.

Kỷ cương Nhà Viêt vẫn luôn ngời
Rạng tỏa Năm châu và khắp nơi
Trưng,Triệu ngày xưa trừ hán giặc
Nguyễn Lê (*) hiện đại tiếp cơ trời
Quyết tâm tranh đấu đòi dân chủ
Nhất trí kiên cường giữ biển khơi
Tấc đất gia tài từ Quốc tổ
Cháu con bảo quản đẹp muôn đờị
*) Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân

TỪ THANH HÀ, Dec-7-07


BÀI HOẠ 13
THÂN CHÚC SIÊU THỌ
BÁC HÀ THƯỢNG NHÂN

Mấy ai siêu thọ mạnh ngang Ông,
Hợp với phu nhân, kết giải đồng
Đông Á thi thư đều quán triệt,
Tây Âu văn tự cũng tinh thông
Tuổi cao nhưng vẫn bồi thêm sức,
Đục cũ mà luôn giữ lấy… tông.
Hạt giống tung ra, đua nẩy nở,
Quế, Lan mãi mãi được vun trồng

Phục Ông tài cán, giỏi nêu gương,
Mạnh mẽ nhưng không để gẫy… giường
Ong bướm vo ve đông kẻ ngó,
Hoa hương ngào ngạt, dễ ai nhường.
Phù dung mơn mởn, càng khêu gợi,
Thược dược hây hây, dễ cảm thương.
Thi sĩ tâm hồn luôn khoáng đạt,
Thơ từ phảng phất bóng Xuân Hương…

Dũng sĩ nay mai quyết mở đường,
Có đâu vĩnh viễn ở tha hương.
Cuộc đời lên, xuống do thời loạn,
Vận nước cùng, thông vốn lẽ thường.
Giặc Cộng vong nô, cần tiễu phạt,
Đồng bào chân chính, vẫn thân thương.
Dốc lòng khôi phục giang sơn sơn Việt,
Hải đảo thu hồi, vẹn giới cương…

Mạt nước Hồ Gươm hết sáng ngời,
Hà thành dân cũ tản trăm nơi.
Tượng Lê Thái Tổ vời trông đất,
Ngọn Tháp Thần Quy ngã ngóng trời.
Đối cảnh tang thương sầu thấm thía,
Hận phường bạo ác, sống khơi khơi.
Giờ đây vận nước đang xô đẩy,
Dân Việt vùng lên quyết đổi đời.
Houston, 12/12/2007
THÁI CUỒNG cẩn bút.

BÀI HỌA 14

MỪNG THƯỢNG THỌ 90
Thi lão HÀ THƯỢNG NHÂN

Từ phương trời Úc chúc mừng Ông
Khẩu khí văn chương tựa vách đồng
Chữ nghĩa lầu thông chưa lẫn lú
Vần thơ ĩng mướt vẫn tinh thơng
Khi vui cạn chén cùng thi hữu
Lúc đạt nở mày tạ Tổ Tơng
Tài đức lừng danh non thế kỷ
Hiền nhân gốc quí cố cơng trồng

Phục Ơng chữ đức lấy làm gương
Học cái tài hoa dựng mối rường
Trọn kiếp phù du hờn Quốc nhục
Một đời hiền giả sáng cung nhường
Nhớ cây đa cũ lịng thêm tủi
Tưởng khúc sơng cùng dạ lại thương
Mai mốt hiếu trung trịn vẹn cả
Đâu cịn hổ thẹn với gia hương

Dẫu cách biệt nhau vạn ngả đường
Vẫn chung một hận lúc ly hương
Quê NHÀ cịn nhớ câu TỨ đức
Đất khách sao quên chữ ngũ thường
Một mái chùa xưa ngây ngất nhớ
Những ngày giĩ lạnh ngật ngầy thương
Đau lịng luận mãi đời thành bại
Quên DỰNG hợp thời thế NHU cương...

Ngọn nến mừng nhau rực sáng ngời
Chín mươi tuổi thọ khắp nơi nơi
Non Nam Nước Mỹ dù đơi ngả
Nuí Ngự sơng Hương vẫn một trời
Đà lạt nhìn vào mây đục trắng ??????
Bộ đầu ngoảnh lại bĩng mù khơi
Hẹn nhau mai mốt thiên duyên đượm
Thơ nối ngàn câu vọng mấy đời
TRẦN THIỆN HIẾU

12.5.08

VUI TUỔI HẠC12 BÀI XƯỚNG

X1/12- Trần ai đã đến bảy mươi rồi,
Một thoáng mười năm mây nước trôi.
Vẫn nhớ Loa Thành nơi cố quận,
Còn thương Hà Nôi buổi tân thời.
Non bồng muôn dặm đôi chân mỏi,
Phúc lợi ngàn trùng một giếng khơi.
Mới đó qua rồi Hoa Giáp cũ,
Nâng ly chúc tụng hả hê cười.

X2/12- Cười lên trút sạch hết chua cay,
Tuổi tác niềm vui một chút này.
Cuộc chiến năm xưa tàn xứ Bắc,
Trò chơi ngày trước phá bờ Tây.
Trùng dương bạc sóng năm châu sáng,
Trời đất xanh mây bốn biển đầy.
Dọc cõi sơn hà cây trổ lá,
Người từ gươm giáo vẫn còn đây.

X3/12- Đây đó sương mờ khuất núi Lam,
Mây thành tám hướng bỗng nhiên tan,
Bên trời giông bão tuy còn động,
Cuối ngõ phong ba thấy đã tàn.
Thế sự không cân thêm biện luận,
Trần gian chưa hẳn bớt oan hờn.
Con thơ mẹ yếu mừng xum họp,
Tươi mát thanh bình ngọn gió nam.

X4/12- Gió Nam dìu dặt nghĩa văn chương,
Soi sáng từng mây vạn nẻo đường.
Nghiên bút điểm tô tình huyết nhục,
Thơ văn xướng họa nghĩa da xương.
Gieo vần nối lại niềm hoan lạc,
Đọc sách quên đi nỗi đoạn trường.
Đạo hạnh trần gian soi nhật nguyệt,
Sơn hà một giải ấm tình thương.

X5/12- Tình thương thay thế kiếp lao tù,
Muôn cánh hoa vàng đón gió Thu.
Non nước ươm cao niềm hạnh phúc,
Thời gian xóa hết mối oan thù.
Bước chân thiền định soi đêm sáng,
Ngọn gió hư không sạch vết nhơ.
Ba chục năm qua chừng đã đủ,
Cho ai ra thoát đám sương mù.

X6/12- Sương tan đầu ngõ, nắng soi đường,
Cuộc thế trăm năm nặng hí trường
Rọi thấu trời cao tia nắng sớm,
Ươm đầy ngõ hạnh ánh trăng vương.
Chiều chiều thôn xóm vui đoàn tụ,
Tối tối dân làng át nhiễu nhương
Lạc cánh hoa lan trên đất lạ,
Hồn còn mang nặng nét quê hương.

X7/12- Quê hương nghìn dặm gió trăng trôi,
Vó ngựa thiên di cuộc đổi đời.
Ngày tháng khi xưa gầy tuổi mộng,
Bạn bè lúc trước, đuổi ma trơi.
Canh khuya tiếng mõ vang thanh thoát,
Đêm tối đèn chưng chiếu lẻ loi
Muôn dặm đường dài hay sức ngựa,
Nước non còn vẳng tiếng ru hời...

X8/12- Ru hời êm dịu gió trăng lung,
Tiếng hát nghìn sau nghĩa chẳng cùng.
Quan họ nòi tình vui khắp xóm,
Hò lờ mái đẩy rộn bờ sông.
Quên đi một thuở tay chân trắng,
Vượt cả trăm khoanh sắt máu hồng.
Đủng đỉnh bò vàng vui tuổi hạc,
Nắng chiều mây bạc gió thu không.

X9/12- Thu không vang vọng đỉnh thanh cao,
Ban bố bình yên khắp lũy hào.
Một dải biên cương còn vững chắc ?
Năm tầng trận địa có tiêu hao ?
Kinh cầu siêu thoát cơn hư trấn,
Chuông gióng từ bi đợt sóng trào.
Nghiêng mảnh trăng rằm soi tháp cổ,
Giọt vàng linh hiển giữa đồng thau.

X10/12- Đồng thau lấp lánh chốn màn đen,
Thôi vướng làm chi cảnh não phiền.
Đã hết cớ sao còn cố chấp ?
Chẳng còn mà lại cứ đua chen ?
Trăm năm cuộc sống nhiều mê hoặc,
Bảy chục vòng quay chút tỉnh điên.
Quăng lại sau lưng điều tục lụy,
Đầu ghềânh thanh thản bóng non tiên.

X11/12- Non tiên ảo diệu bước phiêu bồng,
Rực rỡ bình minh ánh sáng hồng.
Lòng nhẹ tênh tênh mây tím biếc,
Nước ròng ngát ngát nắng vàng trong.
Thiên đàng, địa giới đây hay đó ?
Thế giới thiên đình có lại không ?
Trời đất lòng người vui rộn rã,
Trùng khơi đưa sóng cánh buồm dong.

X12/12- Buồm dong đi tới chốn yên vui,
Vang khắp trần gian tiếng nói cười.
Cuối ngõ thăng hoa con bướm lượn,
Đầu làng nương gió cánh đào rơi.
Tuy già, tâm trí còn soi mãi,
Dẫu cỗi, hồn thiêng vẫn sáng hoài.
Hoa nở nơi nơi mừng tuổi hạc,
Cuộc đời thất thập hỏi rằng ai ??
ĐÔNG ANH 2006.

12 BÀI HỌA

H1/12- Bảy chín trời ban, thọ quá rồi,
Cuộc đời chi khác áng mây trôi.
Vân Hương Thánh Đức lòa muôn thuở,
Kiếp Bạc Thần Uy rạng vạn thời.
Nhớ đến quê xưa muôn dặm thẳng,
Thương về nước cũ vạn trùng khơi.
Nước người hạnh phúc, văn minh quá,
Vẫn chẳng vui chi hé nụ cười ...

H2/12- Nụ cười xóa sạch đắng cùng cay,
Để sống yên vui trọn kiếp này.
Phải nhớ độc tài vùng đất Bắc,
Đừng quên chuyên chính cõi trời Tây.
Gia quy muôn trước không hề cạn,
Quốc pháp nghìn sau mãi vẫn đầy.
Đất nước phú cường con cháu hưởng,
Rỡ ràng văn hiến vẫn còn đây.

H3/12- Đây vẫn lừng danh chốn núi Lam,
Lưu truyền thiên hạ khó bề tan.
Niềm tin cả nước không hề mất,
Ý chí toàn dân chẳng thể tàn.
Nam Bắc vẫn tràn đầy nghiệt ngã,
Đông Tây luôn ngập ngụa oan hờn.
Năm Châu con cháu nòi Hồng Lạc,
Vẫn khắc trong lòng tiếng Việt Nam.

H4/12- Nam Bang đầy dẫy khách văn chương,
Có bọn u mê bước lạc đường.
Đã chẳng thân yêu đâm thắm máu,
Lại còn ghét bỏ đập mềm xương.
Phía dùng đạo lý bồi nhân phẩm.
Bên lấy nhân luân tạo đoạn trường.
Đất nước vì đâu tan nát thế ??
Chẳng còn tình nghĩa, hết yêu thương...

H5/12- Thương kẻ sa cơ chịu ngục tù,
Ngút ngàn cay đắng đến nghìn thu.
Toàn dân xơ xác tràn oan nghiệt,
Cả nước tan hoang ngập hận thù.
Những ước quê Cha không vấy bẩn,
Chỉ mong đất Tổ hết vương nhơ.
Trẻ già tận lực xây cương mục,
Tú khí, chung linh lấp mịt mù.

H6/12- Mịt mù oan khuất khắp đầu đường,
Bày đặt hay chi tạo đoạn trường.
Chuyên chính đã tan chưa dứt bỏ,
Độc tài dù rã vẫn tơ vương.
Hùa nhau giở giói trò thâm lạm,
Cấu kết đặt bày cảnh nhiễu nhương.
Viễn xứ đau lòng thương cố quốc,
Nỗi lòng ray rứt nhớ quê hương.

H7/12- Quê hương nghiêng ngửa tựa mây trôi,
Thất thế, sa cơ buổi đổi đời.
Thấp thoáng đêm tàn như quỷ sứ,
Lập lòe khắc lậu tựa ma trơi.
Hồi chuông ngũ giới còn vương vấn,
Tiếng mõ tam quy hết lẻ loi.
Trút bỏ hận thù noi chánh đạo,
Chẳng còn văng vẳng giọng ru hời.

H8/12- Ru hời vang vọng cõi mung lung,
Tiếng hát du dương khắp tận cùng.
Cò lả véo von, vang cuối ngõ,
Trống quân réo rắt động bên sông.
Quên sao bằng hữu phơi xương trắng,
Nhớ mãi anh em đổ máu hồng.
Gác bỏ ngoài tai câu oán hận,
Tiền tài, danh vọng có rồi không...

H9/12- Không cần danh vọng mới thanh cao,
Quyền lực đôi khi giá một hào.
Bán đứng biên cương, xương vẫn tốn,
Buôn non hải đảo, máu càng hao.
Tụng kinh Bát Nhã như mây cuốn,
Niệm kệ Lăng Nghiêm tựa sóng trào.
Một giải giang sơn bao quý giá,
Vàng ròng sao lại sánh cùng thau.

H10/12- Thau dù lấp lánh vẫn pha đen,
Chước quỷ mưu ma, chuốc lụy phiền.
Lắm kẻ quàng xiên thường chấp nhất,
Nhiều người ngạo ngược vẫn bon chen.
Bất tài mưu lợi ưa xu nịnh,
Vô hạnh cầu danh, thích đảo điên.
Tục lụy xưa nay là nghiệp chướng,
Mơ màng vẫn tưởng chốn non tiên.

H11/12-Tiên cảnh huyền môn há bập bồng,
Bầu trời bát ngát rực màu hồng.
Xa vòng danh lợi, lòng thanh thản,
Bỏ chốn quyền uy, dạ trắng trong.
Địa ngục giam người không nói có,
A Tỳ trị kẻ có hô không.
Ai cầu chuyển nghiệp qua bờ giác,
Bát Nhã thuyềân từ gắng ruổi dong.

H12/12- Ruổi dong tìm đến chốn tươi vui,
Nhộn nhịp ca vang, rộn tiếng cười.
Xóm dưới muôn màu đàn bướm lượn,
Làng trên trăm sắc đóa hoa rơi.
Tuổi già con cháu mong ngoan mãi,
Sức yếu anh em ước khỏe hoài.
Ngũ đại đồng đường mừng tuổi thọ,
Lộc trời thất thập những ai ? ai ???
6-10-2006
TRƯỜNG GIANG
9.4.08

THÁNG TƯ QUỐC HẬN

BÀI XƯỚNG
Quốc hận ba mươi tràn máu lệ !
Giặc thù cưỡng chiếm phải lìa quê.
Bao năm viễn xứ lòng đau xót,
Nửa kiếp xa nhà, dạ tái tê.
Nhớ bạn : lao tù sầu vạn ngả !
Thương anh : cải tạo, khổ trăm bề...
Đồng tâm nhất trí ngày Quang Phục,
Dân chủ, Tự do, đã cận kề.

Sun. Apr. 06,2008
DU SƠN LÃNG TỬ

BÀI HỌA VẬN 1

Vì Đảng, toàn dân cam đổ lệ,
Hãi hùng, thống hận bỏ làng quê.
Xứ người nhớ nước, lòng già xót,
Đất khách thương nhà, dạ trẻ tê.
Chôn chặt cương thường, đau vạn nẻo,
Vùi sâu đạo lý, nhục nghìn bề.
Giống nòi Hồng Lạc cần ghi nhớ,
Giặc cộng tiêu ma, ắt phải kề.

08-4-2008
TRƯỜNG GIANG

BÀI HỌA VẬN 2

Mỗi tháng Tư Ðen trời đẫm lệ...
Khắp nơi phố thị đến đồng quê
Biễn Ðông sóng dữ càng hăng hái
Cải tạo còn đau những tái tê
Lại những bao vây từ bốn phía
Tham quan hà lạm khắp ba bề
Mạng người cỏ rác thôi đành chịu
Khi súng gươm kia cứ cổ kề...

Huệ Thu
tháng Tư ngày 8 2008

15.2.08

CHÀO MỪNG THI HỮU HÀ BỈNH TRUNG


(Thân kính tặng Thi Hữu Hà Bỉnh Trung
Nhân dịp về thăm Thung Lũng Hoa Vàng ( San Jose )

Xa mặt nhưng đâu có cách lòng,
Nhớ người tri kỷ, ước cùng mong.
Hô hào Dân Chủ, thân không ngả
Tranh đấu Nhân Quyền, bút chẳng cong.
Phẫn chí toàn dân còn cũi xích,
Thương tâm cả nước vẫn cùm gông.
Trượng phu nhớ mãi câu vô úy,
Tuấn kiệt quên sao chữ bất đồng…

Quyết chẳng sờn lòng khi nắng Hạ,
Hẳn càng vững dạ lúc mưa Đông.
Lấy Thơ làm súng, trừ gông xích,
Dùng Phú thay gươm, phá cũi lồng.
Hỗ trợ Dân oan, dù vất vả,
Phù trì Tôn giáo, dẫu long đong.
Văn Nhân hoàn vũ đều trân quý,
Kiện tướng Thi tài HÀ BỈNH TRUNG

San Jose, ngày 15-02-2008
T.M. Thi Văn Đoàn BỐN PHƯƠNG
TRƯỜNG GIANG

2.2.08

VÙNG LÊN CỨU N Ư ỚC


BÀI XƯỚNG:
1/2- Vùng Lên cứu nước Việt-Nam ta,
Tổ Quốc thân yêu của mọi nhà!
Đông Hải, Hoàng-Sa: bầu sửa Mẹ;
Trường-Sa, Bản Dốc: máu tim Cha.
Rừng vàng, biển bạc dòng "Hồng Tộc",
Gấm vóc, lụa là giống "Lạc Gia".
Nhất chí toàn dân cùng đứng dậy;
Diệt tan Đảng cướp cẩu Trung Hoa.
2/2- Diệt tan Đảng cướp cẩu Trung Hoa,
Kiến thiết Quê Hương, dựng lại nhà:
Chính thể Cộng Hòa nền Độc Lập,
Tam quyền Hiến Pháp nếp Phong Gia.
Tự Do, trí thức dâng mưu đủ,
Dân Chủ, sinh viên hiến kế đa.
Già trẻ, gái trai gom ý chí;
Chung tay phát triển nước Nam ta!!!
Joseph Duy-Tâm
12-12-2007

BÀI HỌA
1/2- Vùng dậy thanh niên ! Cứu nước ta !!
Thân yêu Tổ Quốc của muôn nhà.
Trường Sa hải đảo, xương da Mẹ,
Bản Dốc biên cương, máu thịt Cha.
Biển bạc, tài nguyên nhờ kỹ nghệ,
Rừng vàng, hầm mỏ cậy chuyên gia.
Toàn dân đoàn kết xoay thời cuộc,
Nhân chủ mai này phải nở hoa…

2/2- Nhân chủ mai này phải nở hoa,
Gái trai cương quyết giữ quê nhà.
Lấy tài Hưng Đạo xây Dân Tộc,
Dùng trí Lê Vương dựng Quốc Gia.
Nước mạnh khắp nơi tôn Ngũ Phúc,
Dân giàu mọi chốn trọng Tam Đa.
Ghé vai chung sức không lùi bước,
Quyết diệt xâm lăng cướp nước ta.

16-12-07 TRƯỜNG GIANG


VẪN TÔN XƯNG

Hoan hô Thiếu Tướng Lê Văn Hưng,
Một thác năm Châu tiếng lẫy lừng.
Mất nước đó đây đều chịu khổ,
Soi gương con cháu lại riêng mừng.
Đầu thai cửa Phật vui chưa nhỉ ?
Phát súng lên Tiên đẹp quá chừng.
Hậu thế nhắc hoài trang tiết liệt,
Muôn sau đất nước vẫn tôn xưng.

10/4/2004 HUỆ THU

BÀI HỌA

Lịch sử nghìn sau phục tướng Hưng,
Năm Châu, bốn Bể tiếng vang lừng.
Kinh hoàng Quảng Trị toàn dân khổ,
Anh dũng Bình Long cả nước mừng.
Thành mất gái trai đau quá đỗi,
Đồn tan già trẻ uất vô chừng.
Hiến dâng thân xác cho Dân tộc,
Để lại muôn đời tiếng biệt xưng.

1042004 TRƯỜNG GIANG